general_help_center_title

general_help_center_description

Algemene Handelsvoorwaarden

 1. 1. Toepassingsgebied

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, genaamd profitrip GmbH (hierna aan te duiden als 'roomsXXL.be') exploiteert op www.roomsXXL.be een website voor hotelboekingen. Gebruikers kunnen via deze website hotelovernachtingen (hierna aan te duiden als 'Reisdienst') zoeken en boeken, dewelke door diverse aanbieders ter beschikking worden gesteld. roomsXXL.be treedt daarbij slechts als bemiddelaar op. roomsXXL.be organiseert zelf geen eigen reizen. In het geval van een boeking komt de overeenkomst betreffende de reis, uitsluitend tussen de gebruiker en de desbetreffende aanbieder tot stand.

  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikmakingen van www.roomsXXL.be. Afwijkende, contraire of aanvullende handelsvoorwaarden vormen geen bestanddeel, tenzij met de geldigheid daarvan uitdrukkelijk is ingestemd.

 2. 2. Gebruikmaking van de website

  Boekingen op de website kunnen uitsluitend worden gedaan door personen die onbeperkt handelingsbekwaam en meerderjarig zijn. Desgevraagd dienen gebruikers die een boeking hebben gedaan, een kopie van hun identiteitsbewijs of reispas aan roomsXXL.be toe te zenden. Er geldt geen aansprakelijkheid voor wat betreft de gebruikmaking van de website respectievelijk voor wat betreft een boeking. Dit geldt in het bijzonder voor gebruikers die zich kenmerken door niet te vertrekken of aan te komen en/of die onbetaalde dan wel onvolledig betaalde rekeningen hebben.

 3. 3. Aard van de overeenkomst tussen gebruiker en roomsXXL.be

  Door zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken en door het afronden van de boekingsprocedure geeft de gebruiker aan roomsXXL.be de opdracht om voor een Reisdienst te bemiddelen. De gebruiker is gebonden aan deze boekingsopdracht. Voorafgaand aan de afronding van de boeking heeft de gebruiker te allen tijde de mogelijkheid om de reisgegevens te wijzigen of te corrigeren. De contractuele verplichting van roomsXXL.be de bemiddeling bij de aangeboden en te boeken Reisdiensten. roomsXXL.be is geen aanbieder noch contractpartij ten aanzien van de Reisdienst. De Reisdienst zal daarentegen worden gerealiseerd door een derde partij, te weten de reisaanbieder, op zodanige wijze dat de geboekte reis niet behoort tot de contractuele verplichtingen van roomsXXL.be. Ten aanzien van de aard van deze overeenkomst met roomsXXL.be zijn de bepalingen van de 'Vorschriften des Reisevertragsrechts, §§ 651a ff. BGB' (de Duitse Wet op de Reisovereenkomsten) niet van toepassing.

 4. 4. Boeking

  Van een gerealiseerde boeking is onherroepelijk sprake wanneer door de gebruiker een op www.roomsXXL.be weergegeven Reisdienst wordt uitgekozen en bevestigd. Onder boeking wordt verstaan de inschrijving door de gebruiker om een beroep te doen op de op www.roomsXXL.be beschreven diensten. De gegevens die voor de boeking noodzakelijk zijn, dienen door de gebruiker volledig en naar waarheid te worden verstrekt. De door de gebruiker geplaatste boeking geldt pas als zijnde door roomsXXL.be aanvaard, indien de gebruiker een, voor het geboekte hotel geldige, voucher als download ter beschikking gesteld heeft gekregen. De gebruiker is ertoe verplicht om aansluitend op de boeking te controleren of er een hotelvoucher als download gereed staat. Indien dit niet het geval is, dient hij/zij dient dat onmiddellijk te melden aan roomsXXL.be. Bovendien is hij/zij ertoe verplicht om de voucher onverwijld op juistheid te controleren. Eventuele afwijkingen van de hotelvoucher ten opzichte van de oorspronkelijke boeking dient de gebruiker onmiddellijk na constatering daarvan te melden aan roomsXXL.be – bijvoorbeeld via een e-mailbericht aan service [at] roomsXXL.be.

  De liquidatie/executie/vereffening van de overeenkomst aangaande Reisdiensten geschiedt uitsluitend tussen gebruiker en de aanbieder van de Reisdienst. Dienaangaande wordt verwezen naar de Algemene Handelsvoorwaarden van de aanbieder. Klachten ten aanzien van de reisdienst dienen gedurende de reis onmiddellijk na het optreden van eventuele gebreken aantoonbaar direct aan de aanbieder te worden kenbaar gemaakt. roomsXXL.be dient terzelfder tijd schriftelijk op de hoogte te worden gesteld over de klachten. Uitsluitend de gebruiker die de boeking heeft gedaan, is contractpartner van de aanbieder. Doorgifte of wederverkoop van de via roomsXXL.be geboekte Reisdiensten is niet toegestaan. Datzelfde geldt voor de overdracht of verkoop van aanspraken/claims tegen de aanbieder van Reisdiensten. Elke speculatieve, in frauduleus opzicht gerealiseerde of ter misbruik van een evident foutieve prijsaanduiding gerealiseerde boeking is verboden.

  Het is de gebruiker niet toegestaan meer dan vijf kamers binnen hetzelfde hotel in dezelfde periode te boeken via roomsXXL.be. Indien roomsXXL.be vaststelt dat een gebruiker in het kader van afzonderlijke boekingen in totaal meer dan vijf kamers heeft gereserveerd, kunnen de boekingen worden geannuleerd door roomsXXL.be en kunnen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien de niet-toegestane boekingen niet kunnen worden vastgesteld, kan de reisaanbieder afwijkende (meestal hogere) hoteltarieven van de gebruiker eisen. Indien een gebruiker meer dan vijf kamers wil boeken, kan hij/zij zich via een e-mailbericht wenden tot roomsXXL.be.

 5. 5. Betaling

  Bij de boeking is de gebruiker ertoe verplicht om een geldige creditcard aan te geven. roomsXXL.be heeft het recht om betalingen voor de dienstverlener in ontvangst te nemen. In alle gevallen debiteert roomsXXL.be de creditcard van de gebruiker bij de boeking direct met het op dat moment van toepassing zijnde bedrag. Indien de gebruiker gedurende de boekingsprocedure in de gelegenheid wordt gesteld in het hotel te betalen, dan wordt de creditcard van de gebruiker gedebiteerd met het eindbedrag in de lokale valuta van de vestigingsplaats van het hotel, vanaf dit moment tot aan het moment van verblijf aldaar. Om de geldigheid van de creditcard te controleren, dan wel de boeking te garanderen, heeft de aanbieder van de Reisdienst het recht om reeds voorafgaand aan vertrek de tot aan dat tijdstip van toepassing zijnde storneringskosten over genoemde creditcard in rekening te brengen. Heffingen en wisselkoersen kunnen kunnen veranderen in de periode tussen de boeking en het verblijf. roomsXXL.be behoudt zich het recht voor om eventuele restitutiekosten voor wat betreft de creditcard betaling in rekening te brengen bij de gebruiker, indien de gebruiker deze verschuldigd is. Bovendien worden aan de gebruiker bij elke reclamatie dan wel chargeback, verwerkingskosten in rekening gebracht ter hoogte van € 0,00. De op de website aangeduide prijzen zijn door de reisaanbieder ter beschikking gestelde eindprijzen inclusief kosten en heffingen. roomsXXL.be wijst erop dat bij boekingen van hotels de btw niet afzonderlijk op de factuur vermeld staat. De gebruiker doet door verrichting van de boeking afstand van de afzonderlijke btw-opgave.

  Indien er in aanvulling op de reiskosten nog lokale heffingen of kosten – zoals bijvoorbeeld toeristenbelasting of cultuurheffing of resort fees – openstaan, wordt gebruiker daarvan voor afronding van de boeking op de hoogte gesteld.

 6. 6. Annuleren en omboeken

  De boeking van de gebruiker is zolang bindend tot aan het moment dat deze door de gebruiker wordt geannuleerd. De annuleringsvoorwaarden van de aanbieder worden aan de gebruiker voorafgaand aan de boeking op de website getoond. Door verrichting van de boeking accepteert de gebruiker deze annuleringsvoorwaarden. Afhankelijk van de voorwaarden van de aanbieder is de gebruiker hetzij geheel dan wel gedeeltelijk verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs, indien hij/zij de boeking niet tijdig annuleert. Datzelfde geldt eveneens indien de Reisdienst ook zonder annulering onbenut wordt gelaten. roomsXXL.be adviseert een reisannuleringsverzekering te nemen. In geval van annulering brengt roomsXXL.be onafhankelijk van de voorwaarden van de aanbieder, verwerkingskosten in rekening. Deze bedragen momenteel € 0,00.

  De annulering dient uitsluitend te worden gerealiseerd via roomsXXL.be. Indien de annulering direct bij de aanbieder geschiedt, kan roomsXXL.be ten aanzien van het tijdstip van annuleren geen gegevens vaststellen. Bij voortijdig vertrek van de gebruiker, is het de reisaanbieder toegestaan, op grond van niet benutte dagen, een vergoeding voor de voor hem of haar ontstane schade te eisen.

  Indien een boeking die met creditcard is betaald of gewaarborgd verdacht lijkt te zijn in de zin van een poging tot fraude, heeft roomsXXL.be het onherroepelijke recht om van de gebruiker te eisen dat deze onmiddellijk een kopie of foto van de gebruikte creditcard inclusief legitimatiebewijs overhandigt. Indien de gebruiker aan deze eis geen gehoor geeft, heeft roomsXXL.be het recht de boeking te annuleren om een eventuele schade te voorkomen. Bovendien stemt de gebruiker in met het doorgeven van zijn persoonlijke gegevens (bijv. kopie van het paspoort) door de aanbieder van reisdiensten aan roomsXXL.be en aan de bevoegde instanties. De gebruiker garandeert dat hij/zij te bereiken is via het telefoonnummer respectievelijk e-mailadres dat bij de boeking is aangegeven.

  De omboeking van een bevestigde Reisdienst is uitsluitend mogelijk via annulering van de geboekte Reisdienst die tegelijkertijd is gekoppeld aan een nieuwe boeking van een andere Reisdienst.

 7. 7. Hotelclassificatie en hotelinformatie

  De hotels worden op basis van de eigen inschattingen van de desbetreffende hoteleigenaren ingedeeld in internationaal of nationaal gebruikelijke categorieën, die niet bindend verwijzen naar de inrichtingskenmerken van de hotels. De gegeven informatie voor wat betreft categorie, kamerinrichting, naam en exploitant van het hotel, hotelvoorzieningen en hotelservice berust op de door de reisaanbieder verstrekte gegevens. roomsXXL.be controleert deze gegevens niet en draagt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid ervan. Daarom biedt roomsXXL.be aan de gebruikers van de website geen enkele garantie of toezegging aangaande de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Datzelfde geldt voor overige informatie die zich op deze website bevindt en die door derden ter beschikking wordt gesteld.

 8. 8. Privacybescherming

  Informatie aangaande privacybescherming vindt u hier.

 9. 9. Auteursrecht en exploitatierecht

  Al het datamateriaal van roomsXXL.be is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging, overneming, gebruik, verkoop of commerciële exploitatie van het datamateriaal is niet toegestaan en vereist een schriftelijke goedkeuring van roomsXXL.be. Via de website mogen uitsluitend persoonlijke boekingen worden gedaan. Geautomatiseerd gebruik van deze website is niet toegestaan.

 10. 10. Aansprakelijkheid

  roomsXXL.be is uitsluitend aansprakelijk in geval van kwaadwillende opzet en grove nalatigheid. Voorzover een toerekenbaar plichtsverzuim berust op eenvoudige nalatigheid (conform het BGB) en een wezenlijke contractuele verplichting verwijtbaar is geschonden, is de aansprakelijkheid van roomsXXL.be beperkt tot de voorspelbare schade die in vergelijkbare gevallen typisch optreedt. In geval van doding, dood door schuld, opzettelijke levensberoving, doodslag met voorbedachten rade of schade aan de gezondheid of letsel aan het lichaam is roomsXXL.be aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen. Alle claims tot schadevergoeding verjaren binnen een jaar na hun totstandkoming. Dit geldt niet voor claims op grond van onrechtmatige daden.

  roomsXXL.be draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie in relatie tot bepalingen aangaande identiteitsbewijzen, visabepalingen, douanebepalingen en bepalingen aangaande de gezondheidsinspectie. De gebruiker dient zich met betrekking daartoe zelfstandig van informatie te voorzien, en dat geldt tevens voor de veiligheidssituatie ter plaatse van het reisdoel.

  In zoverre roomsXXL.be is uitgesloten van aansprakelijkheid, geldt deze eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers, de wettelijke vertegenwoordigers en de personen die plaatsvervangend voldoen aan de verplichtingen van roomsXXL.be. Als bemiddelaar is roomsXXL.be niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de Reisdienst ten tijde van de boeking, noch voor de verlening van de geboekte Reisdienst.

 11. 11. Slotbepalingen

  Alle gegevens worden met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor eventuele fouten bij de dataverwerking of de dataoverdracht kan echter geen aansprakelijkheid worden gedragen. Datacommunicatie via het internet kan bij de huidige stand van de techniek niet als zijnde foutloos en/of te allen tijde beschikbaar worden gegarandeerd. roomsXXL.be is dienaangaande noch aansprakelijk voor een voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid van de website, noch voor een geslaagde overdracht van e-mailberichten. roomsXXL.be kan te allen tijde wijzigingen en/of verbeteringen van deze website realiseren.

  De overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht. Indien de gebruiker een ondernemer is, geldt in alle geschillen die direct of indirect voortkomen uit de contractuele verhoudingen, de vestigingsplaats van roomsXXL.be als de zetel van de bevoegde rechtbank. Datzelfde is van toepassing indien de gebruiker geen algemene zetel van de bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, of na sluiting van de overeenkomst zijn/haar woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats heeft verlegd naar het buitenland, of indien zijn/haar woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats ten tijde van de instelling van de vordering/klacht onbekend is.

  Als plaats van levering/betaling wordt Hennigsdorf overeengekomen.

  Ten aanzien van de inhoud van websites van derden (aanbieders) biedt roomsXXL.be geen garanties, ook niet indien naar deze websites wordt doorgelinkt. Voor de inhoud van de webpagina's waarnaar wordt gelinkt is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De webpagina's waarnaar is gelinkt, werden op het moment van de plaatsing van de link getoetst op mogelijke wetsovertredingen. Ten tijde van de plaatsing van de link was geen wederrechtelijke inhoud te ontwaren. Een duurzame controle van de websites waarnaar wordt gelinkt kan in redelijkheid niet van iemand worden gevergd. Zodra roomsXXL.be in kennis wordt gesteld van enige wetsovertreding, worden de snelkoppelingen waarmee wordt gelinkt per ommegaande verwijderd.

  Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene handels voorwaarden nietig of strijdig met de wettelijk geldende regels zouden zijn, dan blijft evenwel de effectiviteit van de overige bepalingen onaangetast. In de plaats van de ontbrekende of nietige bepalingen treden de respectievelijke wettelijk geldende regels.

Datum laatste wijziging: 25/02/2014

Gecertificeerde afhandeling van uw betaling

De veiligheidsnormen bij onze betalingsafwikkeling voldoen aan de hoogste eisen. Dit keurmerk bevestigt u dat de betalingen met creditcard hier veilig zijn.

Meertalige klantenservice

Onze meertalige reisspecialisten zorgen voor uw reserveringen. Wij zijn de klok rond beschikbaar voor onze klanten.

Directe bevestiging van uw boeking

Uw boeking wordt zo direct bevestigd Uw reisbescheiden kunt u na de boeking heel handig zelf uitprinten.